امروز , یکشنبه 19 مرداد ماه 1399

شورای اسلامی شهر اسکو

شورای اسلامی شهر اسکو

یکشنبه 10 فروردین ماه 1399
آشنایی با اعضای شورای اسلامی شهر اسکو، مصوبات شورا، فعالیتها و اقدامات صورت گرفته