امروز , یکشنبه 7 آذر ماه 1400

«آگهی مزایده عمومی»

«آگهی مزایده عمومی»

Administrator
دوشنبه 24 شهریور ماه 1399

«آگهی مزایده عمومی»

     شهرداری اسکو درنظر دارد براساس آئین نامه مالی شهرداریها و مجوز شورای محترم شهر  نسبت به واگذاری 3 قطعه ملک با کاربری مسکونی  بشرح ذیل  از طریق مزایده  عمومی اقدام نماید متقاضیان واجد شرایط می توانند بشرح زیر جهت اخذ و تحویل اسناد مزایده  به شهرداری اسکو مراجعه نمایند.

ردیف

شرح قطعه

کاربری

مساحت ( مترمربع )

قیمت واحد ( ریال )

قیمت کل ( ریال )

1

قطعه زمین پلاک ثبتی 7/4/23/1008 واقع در اسکو کوچه ثامن ( قطعات اسعدی )

مسکونی

55/164

16.000.000

2.632.800.000

2

قطعه زمین پلاک ثبتی 2/4/18/1008 واقع در اسکو کوچه ثامن ( قطعات اسعدی )

مسکونی

40/178

15.000.000

2.676.000.000

3

قطعه زمین پلاک ثبتی 1227/788/7 واقع در اسکو ولیعصر جنوبی ( بادامزار قطعات پناهی)

مسکونی

75/209

18.000.000

3.775.500.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرایط شرکت در مزایده:

  1. فروش اسناد مزایده از تاریخ نشر اولین آگهی تا31/06/1399 میباشد متقاضیان میتواند تا تاریخ فوق جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری اسکو مراجعه نمایند.
  2. از تاریخ فروش تا مورخه03/07/1399 نسبت به تحویل اسناد مربوطه به دبیرخانه شهرداری اقدام و رسید دریافت نمایند.
  3. هزینه چاپ و نشر آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.
  4. شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
  5. تشکیل کمیسیون مزایده جهت تعیین برنده روز شنبه مورخه05/07/1399  راس  ساعت 15  خواهد بود.                                                                                
  6. شرکت کنندگان میبایست 5%مبلغ پایه مزایده (جمع کل قطعه)  را بعنوان تضمین شرکت در مزایده  بصورت وجه نقد به حساب جاری 1000144296877 نزد بانک پست بانک اسکو بنام شهرداري اسكو واریز ویا معادل آن ضمانت نامه بانکی ارائه نمایند.
  7. سایر شرایط و اطلاعات و جزئیات مزایده و اسناد مربوطه در شهرداری موجود است شرکت کنندگان میبایست نسبت به دریافت و تکمیل فرم های مربوطه اقدام نمایند.

 

                                                                                                                                                                                             علی اصغر قنبری

                                                                                                                                                                                                  شهردار اسکو

 

                چاپ آگهی نوبت اول 17/06/1399

                چاپ آگهی نوبت دوم 24/06/1399                                                                                             

 

 

 

 

دسته بندی ها :